تجدید مناقصه تأمین کابل مسی مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان

تجدید مناقصه تأمین کابل مسی مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین آب هرمز ابدال، شرکت تأمین آب هرمز ابدال پیرو آگهی مناقصه مورخ 1401/05/01 در خصوص «تأمین کابل مسی مورد نیاز کارخانه آب شیرین­ کن» در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه فوق­ الذکر اقدام…

 تأمین کابل مسی مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان

تأمین کابل مسی مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین آب هرمز ابدال، شرکت تأمین هرمز ابدال در نظر دارد “تأمین کابل مسی مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان” واقع در شهر کرگان شهرستان میناب را به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید.…

 آگهی تجدید طراحی جامع و تأمین تجهیزات مورد نیاز سیستم پیش تصفیه DAF مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان (دریایی)

آگهی تجدید طراحی جامع و تأمین تجهیزات مورد نیاز سیستم پیش تصفیه DAF مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان (دریایی)

به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین آب هرمز ابدال، شرکت تأمین آب هرمز ابدال پیرو آگهی مناقصه مورخ 1401/04/01 در خصوص طراحی جامع و تأمین تجهیزات مورد نیاز سیستم پیش تصفیه (DAF) مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن (دریایی) در…